přezdívka
*  
heslo (min 6 znaků)
*  
potvrdit heslo
*
email
*
sex  *  
Podmínky užívání stanovují pravidla mezi provozovatelem služby mylinks.cz a uživatelem těchto služeb. Službami se rozumí uchovávání organizace editace sdílení a další funkce a práce s odkazy (hyperlinky) jednotlivými uživateli. Používáním služeb mylinks.cz se rozumí veškeré činnosti uživatele prováděné na adrese mylinks.cz a dalších služeb na doméně mylinks.cz Provozovatel služeb prohlašuje, že bude v nejvyšší možné míře využívat svých znalostí a dovedností tak, aby uživatelům zaručil spolehlivost a bezpečnost služeb. Provozovatel bude zasílat uživatelům informace v případě oznámení organizačních informací spojených s provozem služeb, o novinkách nabízených v rámci služeb provozovatele nebo o produktech třetích osob. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost služby mylinks.cz, ztrátu informací změnu či jiné poškození dat a neodpovídá za následky jakkoli těmito příčinami způsobené. Službu mohou využívat pouze řádně registrovaní uživatelé. Zaškrtnutím pole (chceckboxu) "S podmínkami souhlasím" a stisknutím tlačítka registrovat potvrdil uživatel svůj souhlas s podmínkami užívání popsanými níže. Veškeré služby jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňkové funkce jednotlivých služeb, které můžou být zpoplatněny. Doplňkovou funkcí služby se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby. Uživatel souhlasí, že provozovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům i bez jejich potvrzení. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním služeb mylinks.cz a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými zákony České Republiky a platnými pravidly používání služeb provozovatele. Provozovatel má právo ze služby mylinks.cz odstranit uživatelský účet na základě svého uvážení, i bez předchozího upozornění, bez náhrady škody či jakýchkoli jiných právních důsledku pro provozovatele. Provozovatel má právo ze služby mylinks.cz odstranit odkaz(y) zadané uživateli na základě svého uvážení, i bez předchozího upozornění, bez náhrady škody či jakýchkoli jiných právních důsledku pro provozovatele, zejména ty, které odporují morálním a etickým zásadám, obecnému estetickému cítění, nebo by jinak mohlo poškodit ostatní uživatele. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn zasílat uživateli služeb jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které daná služba nabízí, a o produktech třetích osob. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných a/nebo přijímaných zpráv tzv. reklamní patičky, reklamní sdělení (odkaz ve formě URL doprovázené reklamními slogany). Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů služby provozovatelem služby a jeho partnerů pro rozvoj a provoz služby. V případě, že v rámci konkrétní služby uživatel bude poskytovat osobní údaje, jejich poskytnutím dává uživatel souhlas s jejich užitím pro potřeby dané služby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek užití služeb mylinks.cz, změnu užití výše zmíněné služby. Uživatel bude s dostatečným předstihem o připravovaných změnách informován prostřednictvím elektronické pošty. Poučení: vkládání osobních údajů v registraci nebo nastavení služeb je zcela dobrovolné. Potvrzením licenčního ujednání uživatel dává souhlas k uchovávání a zveřejňování těchto údajů v rámci služeb provozovatele.
*pole označená takto jsou povinná
jméno
 
příjmení
 
věk

město
 
kontinent

povolání